No001提亚西西33P提亚西西DDYPantyhose

No001提亚西西33P提亚西西DDYPantyhose

言浮而不言迟弱者,是浮而有力也。必用啜热粥法始得汗。

其寒也,症类太阴;其热也,症似太阳。干呕汗出为在表,然而汗出而有时、更不恶寒、干呕而短气为里症也明矣。

反用桂枝汤攻汗,津液越出,汗多亡阳,脚挛急者因而厥逆矣。然服桂枝后大汗,仍可用之更汗,非若麻黄之不可复用也。

故君葛根之轻清以解肌,佐连、芩之苦寒以清里,甘草之甘平以和中,喘自除而利自止,脉自舒而表自解,与补中逐邪之法迥别。要知《内经》热病,即温病之互名,故无恶寒症,但有可汗可泄之法,并无可温可补之例也。

问曰∶“病有不战不汗出而解者,何也?此微热在表,而大热入里,固非桂枝、芍药所能和,浓朴、杏仁所宜加矣。

屎虽硬,不可攻,宜蜜导煎、猪胆汁法。感于寒,所患必冷,越婢、小续命汤入生姜汁最妙。

Leave a Reply